Regulamin

z dnia 12 lutego 2020 r.

zwany dalej Regulaminem, o następującej treści:

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Blakier, zwany dalej Sklepem, dostępny pod adresem internetowym http://blakier.pl, prowadzony jest przez Bartłomiej Żaczek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Blakier Pośrednictwo Sprzedaży Dzieł Sztuki Bartłomiej Żaczek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5892053177, REGON 383414466, zwanego dalej Sprzedawcą.

2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3. Kontakt ze Sklepem możliwy jest korespondencyjnie, pod adresem: ; telefonicznie, pod nr tel.: +48 534 766 366; elektronicznie, pod adresem e-mail: biuro@blakier.pl.

 

§ 2

Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;

2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;

3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą w ramach Sklepu umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

4. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

5. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów;

6. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie formularz umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą;

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Klientem i Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego;

9. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

§ 3

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i uwzględniają podatek VAT.

 

§ 4

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

2. uzupełnić Formularz zamówienia poprzez wybranie sposobu dostarczenia Produktu, wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, podanie uwag do Zamówienia, wybranie sposobu płatności,

3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,

4. opłacić zamówienie.

 

§ 5

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka kurierska,

b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem wskazanym przez Sprzedawcę.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

b. Płatności elektroniczne

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

§ 6

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z Regulaminem.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. W przypadku wyboru przez Klienta dostawy przez przesyłkę kurierską, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 7 dni, chyba że Sprzedawca zastrzeże dłuższy termin realizacji zamówienia w opisie Produktu na stronie internetowej Sklepu.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o gotowości Produktu do odbioru wraz ze wskazaniem adresu do odbioru poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

10. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

§ 7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres e-mail Sprzedawcy podany w Regulaminie. W takim wypadku umowę uważa się za niezawartą.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

3. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, które nie będzie obciążało go żadnymi kosztami.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§ 8

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Stan Produktów używanych opisany jest na stronie internetowej Sklepu.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku ujawnienia się wady rzeczy zakupionej u Sprzedawcy Klient będący Konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

4. W przypadku zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego Przedsiębiorcą strony umowy zgodnie wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

5. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy podany w Regulaminie.

6. Reklamacja powinna zawierać zwłaszcza wskazanie przedmiotu reklamacji, opis wady, datę i okoliczności wystąpienia wady, dane Klienta składającego reklamację oraz jego żądanie w związku z wadą towaru.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w najkrótszym możliwym terminie.

8. W przypadku złożenia reklamacji przez Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Brak ustosunkowania się przez Sprzedawcę do żądania reklamacyjnego w tym terminie poczytuje się za uznanie żądania Klienta.

9. Sprzedawca poinformuje Klienta o wszelkich czynnościach, które należy podjąć w toku procesu reklamacyjnego po uznaniu żądania Klienta.

 

§ 9

Dane osobowe

Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w Sklepie dostępne są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

 

§ 10

Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

1. Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

4) skorzystania z platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr, służącej do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.